Chi tiết về Tác giả

Thanh Hà, Bùi Thị Viện Xã hội học

  • S. 4 (2011) - Articles
    Về việc thực thi Bộ Luật Lao động đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP