Chi tiết về Tác giả

Ly, An Thanh Trường Đại học Y Hà Nội

  • S. 6 (2012) - Articles
    Vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay: Nam giới và những chiến lược khẳng định nam tính
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP