Chi tiết về Tác giả

Thắng, Đoàn Kim Viện Xã hội học

  • S. 1 (2011) - Articles
    Thực trạng và hiệu quả sử dụng dụng cụ tử cung trong kế hoạch hóa gia đình
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2012) - Articles
    Viêm nhiễm đường sinh sản của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khu vực phía Tây Hà Nội: Thực trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP