Chi tiết về Tác giả

Kính, Đỗ Thiên Viện Xã hội học

  • T. 19, S. 1 (2009) - Articles
    Gia đình hạnh phúc ở nông thôn Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát tại 3 xã ở Yên Bái, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP