Chi tiết về Tác giả

Bích Thuận, Đặng Thị Vụ Truyền thông Giáo dục. Tổng cụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Bộ Y tế

  • S. 1 (2012) - Articles
    Khác biệt giới trong tiếp cận thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản ở vùng biển, đảo và ven biển Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP