Chi tiết về Tác giả

Thủy, Đặng Bích Viện Gia đình và Giới

  • S. 2 (2012) - Articles
    Quan hệ cha mẹ - con cái vị thành niên: Cơ sở lý luận và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP