Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách lao động nữ và việc chăm sóc giáo dục lứa tuổi mầm non trong quá trình phát triển xã hội ở Hàn Quốc

Kyesun Lee

Tóm tắt


Lời Tòa soạn: Không chỉ là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh ở châu á mà trong hai thập kỉ gần đây, Hàn Quốc đang phấn đấu trở thành một quốc gia có chế độ phúc lợi cao. Bài viết của tác giả Lee Kyesun (Hàn Quốc), hiện là nghiên cứu sinh tại Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, giới thiệu một số chính sách phúc lợi chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non của Hàn Quốc được ban hành trong những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI nhằm hỗ trợ lao động nữ và gia đình họ. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Từ khóa: Chính sách gia đình; Chính sách lao động nữ; Chính sách của Hàn Quốc; Chăm sóc tuổi mầm non .

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 17 số 3, 2007.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP