Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bạo lực đối với phụ nữ từ góc nhìn toàn cầu

Ngo Thi Tuan Dung

Tóm tắt


Lời toà soạn: Tuyên bố chống bạo lực đối với phụ nữ được Đại Hội Đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua tháng 12/1993. Sau hơn một thập kỉ thực hiện đã có nhiều nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm vận động, cũng như nhiều công cụ can thiệp, xử lý được hệ thống hoá song bạo lực đối với phụ nữ vẫn là một trong những thách thức lớn của thời đại. Năm 2003, lần đầu tiên Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết số 58/185 đề nghị chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về mọi hình thức và biểu hiện của bạo lực đối với phụ nữ. Đây là thông điệp quan trọng gửi tới mọi quốc gia thành viên LHQ nhằm tăng cường giải quyết triệt để và hiệu quả hơn vấn đề này. Các vấn đề được xem xét bao gồm việc phân tích số liệu thống kê nhằm xác định rõ phạm vi bạo lực, chỉ ra những điểm hạn chế của công tác thu thập số liệu, phương pháp thống kê và đề xuất các giải pháp khắc phục; Phân tích các nguyên nhân cội rễ của bạo lực và các yếu tố tác động, các hậu quả ngắn hạn và dài hạn của bạo lực, các phí tổn y tế, kinh tế-xã hội do nạn bạo lực gây ra; Xác định các kinh nghiệm thực tiễn điển hình về mặt pháp lý, chính sách, chương trình và biện pháp can thiệp,v.v.. nhằm ngăn chặn và loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Báo cáo này do Uỷ ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Uỷ ban các vấn đề Kinh tế - Xã hội của Ban thư kí LHQ thực hiện với sự phối hợp của nhiều tổ chức hữu quan do Tổng thư kí LHQ Cofi Annan báo cáo tháng 7 năm 2006 gồm 8 phần, tổng cộng 402 trang, xuất bản bằng tiếng Anh với nhan đề là “In-depth Study on all Forms of Violence Against Women”. Dưới đây, xin giới thiệu tóm tắt những nội dung chính của Báo cáo chuyên sâu này.
Từ khoá: Bạo lực; Bạo lực đối với phụ nữ; Phụ nữ toàn cầu. .

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 17 số 1, 2007.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP