Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 17, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách thai sản đối với lao động nữ nông thôn

Pham Ngoc Anh

Tóm tắt


Tóm tắt: Phụ nữ là lực lượng sản xuất quan trọng trong nông nghiệp và nông thôn. Các chính sách nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ nông thôn phát triển toàn diện, đặc biệt là chính sách chăm sóc sức khỏe sẽ góp phần nâng cao khả năng đóng góp của phụ nữ, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung. Bài viết đề cập đến một trong những lĩnh vực quan trọng song chưa được quan tâm đầy đủ từ góc độ nghiên cứu cũng như xây dựng chính sách, đó là thực tế chăm sóc thai sản và nhu cầu về chính sách chăm sóc thai sản đối với phụ nữ nông thôn. Bài viết là một phần kết quả của đề tài nghiên cứu về thực trạng, nhu cầu chính sách thai sản, các giải pháp về chính sách hỗ trợ cho lao động nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện trong một năm, từ tháng 3/2005 đến tháng 3/2006.
Từ khóa: Chính sách thai sản; Lao động nữ nông thôn. .

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 16 số 2, 2006.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP