Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 19, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo hiểm y tế Hàn Quốc: Thành tựu và những vấn đề

Trần Thị Nhung

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến hệ thống bảo hiểm y tế của Hàn Quốc để tìm ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, những nét cơ bản trong hệ thống bảo hiểm y tế Hàn Quốc, đồng thời nêu rõ những thành tựu, các vấn đề còn tồn tại và các cuộc cải cách nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ của chế độ bảo hiểm y tế của Hàn Quốc.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP