Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 18, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của di cư lao động đến đời sống nông hộ trồng lúa ở Việt Nam

Trương Thị Ngọc Chi, Paris Thelma R., Luis Joyce

Tóm tắt


Bài viết phân tích tình hình di cư, một số đặc điểm của lao động di cư như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, sự khác biệt trong đời sống và sản xuất của nông hộ có người di cư và không di cư. Lao động nam đi làm xa nhà nhiều hơn nữ và chủ yếu là để tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp ở đô thị. Thu nhập của nam lao động di cư cao hơn nữ. Thu nhập của lao động di cư đã góp phần quan trọng vào thu nhập nông hộ. Hộ có người di cư có chi phí sản xuất trồng lúa cao hơn.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP