Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 18, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến đổi mức đầu tư cho giáo dục của gia đình

Phạm Hương Trà

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến sự biến đổi trong nhận thức của cha mẹ về vai trò của học tập đối với con. Người dân không chỉ đầu tư nhiều tiền hơn, mà họ còn bỏ ra nhiều thời gian cũng như công sức hơn cho việc chăm lo, đôn đốc, kiểm soát sự học hành của con cái. Những gia đình có trình độ học vấn cao hơn và khá giả hơn về kinh tế có mức đầu tư lớn hơn. Đặc biệt, yếu tố nghề nghiệp của chủ hộ cũng đóng một vai trò quan trọng. Ở các hộ gia đình có chủ hộ hoạt động phi nông nghiệp có sự biến đổi nhanh hơn so với các hộ gia đình có chủ hộ làm hỗn hợp và thuần nông nghiệp

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP