Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 18, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của yếu tố ngoài nhà trường đến việc học tập của học sinh

Nguyễn Thị Minh Phương

Tóm tắt


Việc học tập của học sinh không chỉ chịu sự tác động của trường học mà còn chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài trường học. Bài viết đề cập đến một số vấn đề đặt ra đối với việc học tập của học sinh tiến hành tháng 6 năm 2003 như gia đình, môi trường kinh tế-văn hóa-xã hội và các khuôn mẫu xã hội ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ ở trường học. Ngoài ra, các khuôn mẫu xã hội thẩm thấu vào trường học đã và đang góp phần tạo ra những ứng xử đa dạng, kể cả những hành vi mang tính phản giáo dục.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP