Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 18, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Báo chí tiếng Việt và vấn đề mãi dâm dưới thời Pháp thuộc

Đặng Thị Vân Chi

Tóm tắt


Từ đầu thế kỷ XX, các nhà báo Việt Nam đã nhận thức được vai trò của báo chí trong việc định hướng dư luận về các vấn để xã hội. Từ những năm 1930, mãi dâm đã trở thành một vấn đề xã hội được đề cập khá nhiều trên báo chí. Đây là vấn đề xã hội liên quan tới nhiều khía cạnh cuộc sống của người phụ nữ như nhân phẩm, việc làm, đạo đức, sức khoẻ... Trên cơ sở phân tích thông tin trên báo chí những năm 30 của thế kỷ 20, bài viết xem xét thực trạng mãi dâm và thân phận của phụ nữ làm nghề mãi dâm, các nguyên nhân cũng như các giải pháp cho việc bài trừ và hạn chế những tác hại của nạn mãi dâm trong thời kỳ Pháp thuộc.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP