Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách ứng xử của trẻ vị thành niên đối với cha mẹ trong quá trình giao tiếp: phân tích từ một khảo sát thực địa

Trương Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Loan

Tóm tắt


Bài viết phân tích thực trạng cách ứng xử của trẻ vị thành niên đối với cha mẹ mình qua cuộc khảo sát nhỏ tại Bắc Ninh. Kết quả phân tích cho thấy hầu hết trẻ vị thành niên được phỏng vấn có một mô hình ứng xử chung là vâng lời bố mẹ, phương thức giao tiếp một chiều từ bố mẹ đến con cái vẫn là phổ biến. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, không chỉ bản thân trẻ vị thành niên, mà chính gia đình có trẻ vị thành niên cũng đang phải trải qua giai đoạn thách thức: thiếu hụt trong kiến thức, nhận thức của các bậc cha mẹ về tâm lý lứa tuổi vị thành niên, khoảng cách thế hệ, quỹ thời gian ít ỏi dành cho con cái, nhu cầu bồi đắpkiến thức và kỹ năng sống của trẻ vị thành niên, nhu cầu thể hiện tư duy độc lập của trẻ vị thành niên,… Hiểu những suy nghĩ, mong muốn của trẻ có thể giúp làm giảm mâu thuẫn và xung đột về lối sống , suy nghĩ, hành vi, giá trị và về cả niềm tin giữa trẻ vị thành niên và các bậc cha mẹ


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP