Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình đẳng giới trong lãnh đạo chính trị ở Việt Nam - Nhìn từ góc độ cấu trúc

Lê Thị Thục

Tóm tắt


Bài viết xem xét những yếu tố mang tính cấu trúc có tác động đến bình đẳng giới trong lãnh đạo chính trị ở Việt Nam, bao gồm: trình độ phát triển kinh tế - xã hội, lao động và việc làm, giáo dục và đào tạo của đất nước. Các vấn đề này đều bao chứa những yếu tố rào cản, bên cạnh thuận lợi, đối với sự tiến bộ của phụ nữ trong lãnh đạo chính trị. Về mặt lý thuyết, việc phân tích các yếu tố này có thể giúp hình dung được những tác động tới nguồn ứng viên nữ có khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo chính trị trong bộ máy lãnh đạo của đất nước. Song theo tác giả, các vấn đề về cấu trúc cần được lưu tâm giải quyết đồng thời với sự quan tâm đến những vấn đề thuộc về thể chế, chính sách và văn hóa


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP