Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các biện pháp tiếp cận gia đình có hoàn cảnh thiệt thòi

Myfanwy McDonald

Tóm tắt


Bài viết được xây dựng dựa trên những phát hiện từ cuộc nghiên cứu về các trở ngại khi tiếp cận các gia đình và trẻ em thiệt thòi của Cortis, Katz và Patulny năm 2009 tại Australia và qua đó cung cấp những gợi ý nhằm tăng cường sự tham gia của các gia đình thiệt thòi trong các chương trình/hoạt động/dịch vụ chăm sóc gia đình và trẻ em.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP