Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến đổi gia đình ở Hungary

Rajkai Zsombor Tibor

Tóm tắt


Dựa trên các nghiên cứu gần đây về biến đổi gia đình, bài viết phân tích và tìm kiếm lời giải cho những thắc mắc xung quanh sự khác biệt trong quan niệm về hôn nhân gia đình, sự quay trở lại của các giá trị truyền thống với các hành vi nhân khẩu học thực tế. Các vấn đề mà tác giả nêu lên trong bài viết có thể là những gợi ý cho các nghiên cứu về biến đổi gia đình ở Việt Nam xét về mặt giá trị và bối cảnh xã hội

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP