Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách nâng cao chất lượng quan hệ gia đình: một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

Phùng Thị Kim Anh

Tóm tắt


Bài viết trình bày một số chính sách nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình ở một số quốc gia trên thế giới. Chính sách gia đình là một bộ phận của chính sách phúc lợi xã hội, và chính sách nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình là một phần trong chính sách gia đình của mỗi quốc gia với mục tiêu quan trọng là điều tiết các mối quan hệ trong gia đình như quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ con cái và giữa con cái trưởng thành và cha mẹ cao tuổi. Để xây dựng chính sách nâng cao chất lượng gia đình, cần chú ý đến các đặc điểm về lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội, chế độ chính trị, hệ thống phúc lợi để có những sáng kiến, chương trình hành động có tính ứng dụng cao


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP