Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010

Võ Kim Hương

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu Báo cáo “Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010”. Báo cáo là kết quả nghiên cứu của UNICEF, được xây dựng với sự cộng tác chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người và được thực hiện với ý định sẽ trở thành một tài liệu tham khảo có tính cập nhật và toàn diện cho tất cả các bên tham gia trong công tác thúc đẩy an sinh cho trẻ em Việt Nam. Thông điệp quan trọng nhất của nghiên cứu này là kêu gọi giảm sự bất bình đẳng về khả năng tiếp cận các dịch vụ đối với trẻ em.       


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP