Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của gia đình đối với giáo dục đại học của thanh niên Hà Nội

Phùng Thị Kim Anh

Tóm tắt


Dựa trên số liệu của Điều tra Vị thành niên và Thanh niên Hà nội năm 2006, bài viết tìm hiểu ảnh hưởng của gia đình đối với giáo dục đại học của thanh niên. Trong bối cảnh các gia đình Việt Nam thực sự quan tâm và kỳ vọng vào giáo dục bậc đại học cho con em mình, tác giả tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của gia đình đối với việc theo học đại học và đối với học lực của sinh viên. Sử dụng mô hình phân hồi quy đa biến, có thể giải thích được 20.8% tác động của gia đình đối với tỷ lệ theo học đại học của thanh niên và chỉ giải thích 6.8% tác động của gia đình đối với học lực khá giỏi của thanh niên ở bậc đại học. Kết quả phân tích cụ thể cho thấy nếu việc thanh niên theo học đại học chịu ảnh hưởng đáng kể của gia đình thì thành tích học tập (khá giỏi) của thanh niên ở bậc đại học là do các yếu tố ngoài gia đình quyết định nhiều hơn. Các yếu tố này có thể là năng lực của mỗi cá nhân hoặc khuôn mẫu trong trường học hay đặc thù của thiết chế giáo dục ở Việt Nam

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP