Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu nhận thức giới và bình đẳng giới của người dân hiện nay

Vũ Thị Cúc

Tóm tắt


Bài viết đi sâu phân tích một số nội dung đánh giá nhận thức, của người dân về vấn đề giới tính và bình đẳng giới như: tỷ lệ dân chúng đã từng nghe đến "giới" hoặc "bình đẳng giới"; nhận định về tầm quan trọng của bình đẳng giới. Nghiên cứu đánh giá nhận thức của người dân về khái niệm giới hiện nay là còn nhiều hạn chế, biểu hiện ở sự hiểu biết một cách mơ hồ, không đầy đủ và còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm giới và giới tính.Kết quả nghiên cứu cũng phản ánh một thực trạng chung hiện nay là vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm vấn đề bình đẳng nam nữ. Nhận thức truyền thống về vai trò, trách nhiệm, khả năng của phụ nữ và nam giới về vai trò, trách nhiệm, khả năng của phụ nữ và nam giới trong công việc gia đình không có nhiều khác biệt khi so sánh tương quan về khu vực, mức sống, trình độ học vấn, lứa tuổi.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP