Chi tiết về Tác giả

CHÂU THOẠI, NGUYỄN

  • S. 203 (2011) - Bài viết
    Economic Impact of Climate Change on Vietnamese Crop Farming: A Ricardian Model
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116