Chi tiết về Tác giả

BẢO HIỆP, CHU

  • S. 192 (2010) - Bài viết
    DRIVING FORCES IN DECLINE IN LOW SECONDARY SCHOOL ENROLLMENT: A CASE STUDY OF BẠC LIÊU PROVINCE
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116