Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Quang Cảnh

Tóm tắt


Bài viết phân tích, đánh giá tình hình thu hút đầu tư tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 1993 đến nay và đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF