Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn đối với thị trường bất động sản Việt Nam

Phạm Hữu Hống Thái, Hồ Thị Lam

Tóm tắt


Bài viết điều tra mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đến nay, cả trong ngân hạn và dài hạn, chứng minh thị trường bất động sản là một kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ quan trọng trong nền kinh tế.

Toàn văn: PDF