Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MICROSOFT FORMS TRONG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Lê Hoàng Thị Ngân Hà

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành bằng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm xác định những tham số của một bài trắc nghiệm khách quan như độ khó, độ phân cách, độ tin cậy để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Kinh tế học đại cương của sinh viên Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K2, khoa Du lịch - trường Đại học Khánh Hòa.    

Toàn văn: PDF