Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA (Giai đoạn 2001 - 2015)

Nguyễn Thị Kim Hằng

Tóm tắt


Hiện nay, dịch vụ và công nghiệp là những ngành kinh tế chủ đạo, đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản phẩm nội địa (GDP) ở hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam.Nằm trong xu thế phát triển đó, từ năm 2001 đến năm 2015, ở Khánh Hòa đã diễn ra quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế từ Công nghiệp - Dịch vụ, du lịch - Nông nghiệp sang Dịch vụ, du lịch - Công nghiệp - Nông nghiệp, trong đó du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Những số liệu thống kê về kinh tế - xã hội của Khánh Hòa (2001 - 2015) cho thấy sự chuyển dịch này là đúng hướng, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Toàn văn: PDF