Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỂN CẢ DƯỚI GÓC NHÌN MỸ THUẬT

Phan Thị Hiền

Tóm tắt


Từ xưa đến nay, biển có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong việc khơi dậy niềm đam mê, cảm hứng sáng tạo vô tận cho họa sĩ. Bài viết tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam về đề tài biển trên mọi chất liệu để thấy khả năng diễn tả rất phong phú và hiệu quả.

Toàn văn: PDF