Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Phan Quốc Thông
Chánh văn phòng, Biên tập viên Tạp chí
Đại học Khánh Hòa
Email: phanquocthong@ukh.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Email: lehoa70@vista.gov.vn