Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tuấn Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • S. 01 (2010) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    TỔNG HỢP NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ COPOLYME (PIROL-INĐOL) VỚI TiO2
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009