Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ÉP ĐẾN ÁP LỰC ÉP KHI ÉP CHẢY HỢP KIM NHÔM

Nguyễn Trọng Mai, Trần Đức Quý, Phạm Văn Nghệ, Nguyễn Văn Thành

Tóm tắt


Áp lực ép ảnh hưởng đến khả năng làm việc của máy và tuổi bền của khuôn trong quá trình ép chảy thanh hợp kim nhôm. Chế độ ép là các thông số quan trọng ảnh hưởng đến áp lực ép. Việc xác định được mối quan hệ giữa áp lực ép với các thông số chế độ ép sẽ tìm ra chế độ ép hợp lý nhằm giảm áp lực ép, giúp tăng tuổi bền của khuôn và đảm bảo khả năng làm việc của máy. Tuy nhiên, hiện nay các nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của các thông số chế độ ép đến áp lực ép vẫn chưa được tập trung nghiên cứu. Bằng lý thuyết kết hợp thực nghiệm, nhóm tác giả đã xây dựng được hàm hồi quy thực nghiệm mối quan hệ giữa 3 thông số: áp lực ép - vận tốc ép - nhiệt độ phôi ép. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các nhà công nghệ lựa chọn chế độ ép hợp lý nhằm giảm áp lực ép của máy khi ép chảy thanh hợp kim nhôm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009