Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DỰ ĐOÁN ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ GÓC XOẮN DAO PHAY NGÓN LIỀN KHỐI ĐẾN LỰC CẮT KHI PHAY

Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thiện, Đỗ Đức Trung, Trần Quốc Hùng, Phạm Thị Thiều Thoa, Phạm Văn Trinh

Tóm tắt


Bài báo này đề cập ảnh hưởng của chế độ cắt và góc xoắn của dao đến lực cắt trong quá trình phay sử dụng dao phay ngón liền khối gia công biên dạng. Nội dung bài báo trình bày nghiên cứu, thực nghiệm và xử lý số liệu để đưa ra quan hệ toán học ảnh hưởng của chế độ cắt và góc xoắn đến lực cắt trong quá trình gia công và ứng dụng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) phân tích mối quan hệ phụ thuộc lực cắt với chế độ cắt và góc dao trong quá trình phay bằng dao phay ngón. Qua mô hình toán học có thể dự đoán được lực cắt xảy ra trong quá trình gia công. Và phân tích mức độ ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt và góc xoắn đến lực cắt trong quá trình gia công. Nghiên cứu này cũng là cơ sở nghiên cứu các mô hình khác trong quá trình gia công phay. Trên cơ sở phương trình mô hình hóa ảnh hưởng đó giúp nhà thiết kế và chế tạo dao phay ngón liền khối.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009