Ban biên tập

Trưởng ban

Phạm Văn Đông

Biên tập viên chính

Đặng Văn Bính
Dự Đình Viên
Đỗ Huyền Cư


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009