Chi tiết về Tác giả

DUY TRINH, NGUYỄN

 • S. 1 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Nghiên cứu tổng hợp BiVO4 bằng tác nhân khử thiourea và ứng dụng cho phản ứng phân hủy methylene blue sử dụng ánh sáng nhìn thấy
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Ứng dụng vật liệu khung hữu cơ lưỡng kim loại Ni/Fe-MOF làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp pyridyl benzamides từ 2-aminopyridine và trans-beta-nitrostyrene
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2019) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu môi trường trong nhà màng sử dụng các cảm biến và máy tính Raspbery Pi
  Tóm tắt  PDF