Vietnam Social Sciences, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính phủ kiến tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

VŨ KIỀU OANH

Tóm tắt


Chính phủ kiến tạo địa phương ở Trung Quốc là mô hình thường được giới học giả Trung Quốc và một số học giả trên thế giới lấy đó để lý giải cho cách điều hành nhà nước giúp cho sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế nước này kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa năm 1978 đến nay. Chính phủ kiến tạo địa phương cũng là mô hình đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình Trung Quốc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Bài viết này phân tích làm rõ những nội dung chính phủ kiến tạo địa phương Trung Quốc trong bối cảnh thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới với mục đích đưa lại một số gợi mở cho Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328