Vietnam Social Sciences, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cục diện thế giới hiện nay và hàm ý chính sách đối ngoại cho Việt Nam

LƯU THUÝ HỒNG

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, cục diện thế giới có những diễn biến phức tạp khôn lường. Những biến động của thế giới luôn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở phân tích cục diện thế giới hiện nay, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, gồm: tư tưởng chỉ đạo phương châm, nguyên tắc đối ngoại; sức mạnh quốc gia; quan điểm, chính sách với đối tác cụ thể; tuyên truyền đối ngoại.

Toàn văn: PDF

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328