Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 3 (2004) Cuộc họp năm 2004 của Ban chấp hành Hội Thông tin - Tư liệu KHCN Việt Nam Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2009) Cuộc họp thường niên lần 7 của Liên hợp thư viện về nguồn tin điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2008) Cuộc họp Đại diện toàn quyền các nước thành viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (ICSTI) lần thứ 59 Tóm tắt   PDF
Nt T L
 
S. 3 (2009) Cơ hội hợp tác nghiên cứu rộng mở giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2015) Cơ hội và thách thức đối với thư viện đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ
 
S. 2 (2012) Cơ quan thông tin-thư viện ngành ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Hùng
 
S. 2 (2007) Cơ sở cần thiết để xây dựng hệ thống chỉ số trong quản lý giáo dục Tóm tắt   PDF
Vương Thanh Hương
 
S. 3 (2013) Cơ sở dữ liệu Chuyên gia khoa học Việt Nam được đào tạo tại Liên minh châu Âu Tóm tắt   PDF
Tào Hương Lan, Đào Mạnh Thắng
 
S. 4 (2017) Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục1 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HUY CHƯƠNG
 
S. 1 (2017) Cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia Nga: Những khu vực phát triển Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 3+4 (2012) Cơ sở pháp lý cho việc triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2010) Danh mục tài liệu nghiệp vụ hiện có tại NASATI Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Đào
 
S. 3 (2010) Dân số thế giới và việc sử dụng Internet Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Dịch vụ của các thư viện chuyên ngành trên địa bàn Hà Nội: hiện trạng và vấn đề Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh
 
S. 5 (2016) Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2007) Dịch vụ phân tích thông tin cạnh tranh Tóm tắt   PDF
Kiều Gia Như
 
S. 2 (2016) Dịch vụ thông tin di động trong thư viện: Tổng quan các xu hướng cung cấp thông tin hiện nay Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2008) Dự án số hoá sách cổ của Thư viện Quốc gia Anh Tóm tắt   PDF
B B T
 
S. 2 (2007) Dự án tặng tạp chí (JDP) Toàn văn   PDF
T T L
 
S. 5 (2012) Dự án về Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam Toàn văn   PDF
Nguyễn Hữu Giới
 
S. 1 (2012) Diễn đàn “Giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc về xử lý nước thải và rác thải” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Diễn đàn “Hợp tác Mạng lưới Nghiên cứu và Phát triển Hàn Quốc-ASEAN” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Diễn đàn khu vực về “Chương trình Thông tin cho mọi người” với chủ đề “Tạo lập hạ tầng thông tin khả dĩ” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Diễn đàn thương mại công nghệ cao Hàn Quốc-Việt Nam Toàn văn   PDF
The Editor
 
176 - 200 trong số 1131 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP