Chi tiết về Tác giả

Anh, Việt

  • S. 1 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Hội nghị-hội thảo của hệ thống Thư viện công cộng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Kỷ niệm 33 năm truyền thống đào tạo ngành thư viện
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP