Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, VŨ

  • S. 2 (2015) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP