Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị Xuân Trung tâm Thông tin KH&CN QG

  • S. 2 (2006) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Áp dụng MARC21 ở một số cơ quan thông tin, thư viện tại Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP