Chi tiết về Tác giả

BÍCH THỦY, NGUYỄN

  • S. 3 (2018) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo năng lực thông tin cho sinh viên trong kỷ nguyên số
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP