Chi tiết về Tác giả

BÁ LÂM, LÊ

 • S. 4 (2016) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Bước đầu đánh giá chất lượng thư viện đại học theo hướng thư viện đại học nghiên cứu của Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2018) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Nghiên cứu người dùng tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2019) - NHÌN RA THẾ GIỚI
  Thư viện Đa điểm - Trung tâm Tri thức 4.0 của một số trường đại học Singapore: Bài học kinh nghiệm để phát triển thư viện đại học Việt Nam
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP