Chi tiết về Tác giả

Akullch, Ju V. Đại học Văn hóa Belarus

  • S. 3 (2005) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Yêu cầu mới của IFLA về đào tạo cán bộ thư viện-thông tin
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP