Chi tiết về Tác giả

B, . N VJOL

  • S. 1 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Họp Hội đồng tư vấn khung phân loại DDC tại Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP