Tạp chí Thông tin và Tư liệu, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin-thư viện

NGÔ THANH THẢO

Tóm tắt


   Bài viết giới thiệu khái quát về dữ liệu lớn, những thách thức, cơ hội và những vấn đề cần giải quyết khi ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin-thư viện.     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP