Chi tiết về Tác giả

Công Tuấn, Phạm

  • S. 41 (2016) - NGHIÊN CỨU
    Điều kiện làm việc của công nhân nữ ngành sản xuất da giày tại một số khu công nghiệp ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP