Chi tiết về Tác giả

Danh Tuyên, Lê

  • S. 32 (2014) - Bia
    Cấu trúc cơ thể, mối liên quan giữa tuổi, cấu trúc cơ thể và chỉ số khối cơ thể ở trẻ em 3 – 5 tuổi
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP