Tạp chí Tâm lý học, S. 6 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ảnh hưởng của tâm lý người Mông đối với việc củng cố , tăng cường khối đoàn kết dân tộc ở miền núi phía Bắc nước ta- một số khuyến nghị về giải pháp

Lê Hữu Xanh

Tóm tắt


Bài này nêu lên vấn đề sau: ảnh hưởng của tâm lý người Mông đối với việc củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc ở miền núi phía Bắc nước ta như ảnh hưởng đến việc ổn định chính trị và tư tưởng của đồng bào. ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế văn hoá, công tác an ninh quốc phòng. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc Mông, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt người Mông

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP