Tạp chí Tâm lý học, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ CHẤT ĐẾN MỨC ĐỘ LO ÂU Ở LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nguyễn Thị Hằng

Tóm tắt


Lo âu là một trạng thái tâm lý bình thường, nhưng rối loạn lo âu là bệnh lý. Nếu rối loạn lo âu ở thể nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt cá nhân.

            Học sinh trung học phổ thông là giai đoạn chịu nhiều áp lực cuộc sống như học tập, nghề nghiệp… và dễ sinh rối loạn lo âu hơn những học sinh có kiểu khí chất khác. Có thể sử dụng một số biện pháp cải thiện khí chất để giúp học sinh hạn chế mức độ rối loạn lo âu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP